Over ons

Missie

Wij streven naar een waardengedreven, hoog kwalitatieve en toegankelijke gemeenschapsgerichte dienstverlening voor ouderen.

Deze richt zich op de actuele en veranderende noden van de samenleving.

De persoon en zijn context vormen het uitgangspunt van ons handelen.

Onze organisatie kent ondanks haar jeugdige leeftijd reeds een uitgebreid aanbod aan zorg voor ouderen.

Onder de naam “Seniorencentrum Den Akker” werd sinds 1996 door de toenmalige VZW ’t Heft via verschillende initiatieven getracht om mensen uit de geestelijke gezondheidszorg zo veel als mogelijk genormaliseerd te laten wonen.

Met dit initiatief wilde men voorkomen dat deze bewoners omwille van hun verhoogde zorgbehoefte terug naar de psychiatrische inrichting moeten.

Woonzorgcentrum Den Akker kende met andere woorden zijn start vanuit de nood aan aangepaste huisvesting voor mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, o.a. Beschut Wonen. Een eerste project was het bouwen van 34 zogenaamde serviceflats en 30 rusthuiswoongelegenheden.

In een volgende fase werd er ook dagopvang georganiseerd, die na een tijdje omgevormd werd tot een erkend dagverzorgingscentrum. Meer en meer mensen uit de buurt deden beroep op dit dagverzorgingscentrum en mee hierdoor ontstond de nood om ook in het woonzorgcentrum een grotere capaciteit te gaan voorzien.

In 2013 werden vervolgens 55 bijkomende woongelegenheden gebouwd, en hierin werden er 5 woongelegenheden kortverblijf voorzien.

Door de verruiming van de capaciteit is ook de doelgroep van de verschillende diensten verruimd. Waar vroeger de klemtoon lag op het verlenen van zorg en diensten aan mensen die uit de geestelijke gezondheidszorg kwamen, is het aanbod thans verruimd naar mensen uit de buurt die vragen hebben op vlak van zorg en ondersteuning.

Tijdens de uitbreidingswerkzaamheden van 2013 werd er tevens voorzien in een volledig nieuw dagverzorgingscentrum en 4 bijkomende assistentiewoningen.

Daarnaast gaan we eerstdaags in samenwerking met de Stad Sint-Truiden een lokaal dienstencentrum uitbaten. Met de opening van een lokaal dienstencentrum willen we ook mensen ondersteunen die nog thuis zijn, maar die o.a. nood hebben aan opvolging, aan contact en samen zijn etc…

Deze persoonsgerichte benadering legt de nadruk op de kwaliteit van het leven. Daarom willen we van ons huis een plaats maken waar de bewoners, gebruikers, familie en medewerkers zich thuis voelen. We houden rekening met de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen en scheppen een omgeving die stimuleert om zelf de regie in handen te houden. In overleg met de bewoner en/of gebruiker of de zorgvrager willen we hierin de familie en omgeving betrekken.

Met betrekking tot bewoners en gebruikers

 • Vertrekkend vanuit inspraak en participatie houden we rekening met het levensverhaal en de persoonlijke wensen
 • Respect voor ieders eigenheid, zowel op lichamelijk, spiritueel, emotioneel, seksueel, psychisch vlak
 • Streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
 • Open huis
 • Vertrouwd, aanspreekbaar en bereikbaar personeel
 • Interdisciplinaire zorgverlening en overleg
 • open communicatie en adequate klachtenbehandeling
 • Grenzen van onze dienstverlening erkennen en bespreekbaar maken

Met betrekking tot samenwerking

 • Komen tot goede samenwerking :
 • met externe hulpverleners en zorgpartners
 • met de opleidingsinstellingen aan de vorming van zorgverleners via de stages
 • met de buurt

Met betrekking tot infrastructuur en middelen

 • Werking tegen organisatorisch en financieel haalbare voorwaarden
 • Optimaal inzetten van middelen
 • Huiselijke woonomgeving met kleine leefgroepen en persoonlijke inrichting van de kamer
 • Aangepaste hulpmiddelen
 • Gebruik maken van beschikbare zorgtechnologie
 • Vlot toegankelijke infrastructuur

Met betrekking tot medewerkers 

  • Vlot aanspreekbaar en vriendelijk personeel
  • Divers geschoold personeel met aandacht voor bijscholing in diverse van toepassing zijnde domeinen
  • Inspraak van personeel in de zorgverlening
  • Bijscholingen op maat van de evoluerende zorgvraag
  • Aandacht voor zorg op maat bij selectie van personeel
  • Werk op maat van het individu

VZW WZC Den Akker heeft een erkenning voor:

 • 86 woongelegenheden waarvan 54 met een bijkomende erkenning,
 • 5   woongelegenheden kortverblijf
 • Een groep van 38 assistentiewoningen
 • Een dagverzorgingscentrum , waarvan 15 verblijfseenheden met een bijkomende erkenning
 • Een lokaal dienstencentrum

Directeur: Bart Michotte
Manager zorg en personeel: Yolande Schats
Voorzitter VZW WZC Den Akker: Luc Schalenbourg

Montenakenweg 51 A, 3800 Sint-Truiden
E-mail: info@wzcdenakker.be
Tel: 011/69.39.39

Meer info gewenst? 

011/69 39 39

Jobs, stageplaatsen en vrijwilligers

Werken bij WZC Den Akker?

In WZC Den Akker streven we dagelijks naar het verlenen van de beste zorgen aan onze zorgbehoevenden. Wij hanteren een aanpak die in eerste instantie menselijk is. 

Deel jij onze normen en waarden?
Dan spreken we graag eens met jou over jou mogelijke toekomst in ons gedreven team.

Scroll naar boven