Algemene info

Bewonersinfo

Is er nog bepaalde informatie waar u naar op zoek bent. Contacteer ons en we helpen u graag verder.

VZW WZC Den Akker is vooral actief in ouderenzorg maar in nauwe samenwerking met andere partners formuleren we ook een antwoord op andere zorgvragen.

De organisatie kenmerkt zich door haar aanbod van kwaliteitsvol hoogstaande, warme zorg en zoekt steeds samen met de zorgvrager en/of zijn mantelzorger(s) naar de meest aangepaste zorgvorm.

Woonzorgcentrum Den Akker

Het woonzorgcentrum Den Akker is een open huis en onze diensten worden vooral aangeboden aan zorgbehoevende ouderen met of zonder psychische zorgnoden. Er is bescherming voor wie het nodig heeft. Het is een plek van welverdiende rust . Niets moet, maar er kan veel.

Kortverblijf Den Akker

24-uursopvang voor een beperkte periode van oudere personen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben.

Centrum voor dagverzorging De Boot

Dag of nachtopvang voor ouderen die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben.

Assistentiewoningen Den Akker

Een omgeving voor ouderen die op zoek zijn naar een aan hun noden aangepaste woonvorm waar ze bij nood kunnen beroep doen op de zorgpermanentie.

Lokaal dienstencentrum Binnenhof

Het lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats voor de bewoners van de buurt Sint-Truiden en biedt informatie, recreatie, vorming en dienstverlening in eigen beheer of in samenwerking met externe partner en lokale verenigingen.

Gebruikersraad

De gebruikersraad is het inspraakorgaan voor de bewoners en/of de mantelzorgers die de bewoner vertegenwoordigen. De gebruikersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen. 

Van de vergaderingen van de raad wordt een verslag opgemaakt dat aan alle bewoners en hun familie of mantelzorgers bezorgd wordt.

De gebruikersraad vergadert vier maal per jaar.

Ook in de asisstentiewoningen en het dagverzorgingscentrum wordt er op gelijkaardige wijze een gebruikersraad georganiseerd.

Rechten als bewoner of gebruiker van zorg

Als bewoner ben je een volwaardige partner in de zorg en heb je ook bepaalde rechten. Via deze weg willen we je hiervan op de hoogte brengen. 

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

Je hebt recht op een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening. Ons zorgverleners moeten, samen met je huisarts je morele, culturele en religieuze waarden respecteren. 

Vrij kiezen van de beroepsbeoefenaar

Als bewoner van het woonzorgcentrum mag je zelf je huisarts kiezen. Je mag deze keuze ook op elk moment herzien en je hebt het recht een tweede beroepsbeoefenaar te raadplegen voor een second opinion. Dit recht is echter niet absoluut. Voor zorg die door de voorziening georganiseerd wordt en waarvoor de organisatie van de overheid een vergoeding (zorgforfait) krijgt, bestaat er geen mogelijkheid om een externe zorgverlener aan te spreken en hiervoor nog een andere overheidstussenkomst te genieten.

Recht op informatie

Je hebt recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in je gezondheidstoestand. Je huisarts is hiervoor de aangewezen persoon. Hij/zij moet je daarom op een duidelijke manier informeren over onder andere je diagnose, de behandeling en de medicatie. Je mag daarbij vragen deze informatie op papier te zetten. 

Wanneer je wenst niet geïnformeerd te worden, moet dit gerespecteerd worden. Je huisarts is echter wel verplicht je te informeren wanneer ze oordelen dat dit anders jouw gezondheid of die van anderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld wanneer je een besmettelijke ziekte hebt. 

Als je huisarts denkt dat bepaalde informatie je gezondheid ernstig kan schaden, kan deze beslissen je (tijdelijk) niet alles te vertellen. Wanneer dit gevaar geweken is, moeten ze je wel inlichten. Zorgverleners moeten ondertussen wel aan volgende voorwaarden voldoen:

 • vooraf een collega raadplegen
  hun beslissing
 • schriftelijk motiveren en toevoegen aan je zorgdossier
 • je vertrouwenspersoon informeren.

Recht op toestemming of weigering

Jouw toestemming is nodig voor elke tussenkomst in je behandeling. Om deze beslissingen te kunnen nemen, moet de zorgverlener je vooraf alle informatie geven die je hiervoor nodig hebt. Vaak gebeurt deze toestemming stilzwijgend, doordat je bijvoorbeeld de medicatie neemt die de arts je heeft voorgeschreven. Een weigering moet je daarom duidelijk kenbaar maken. Je mag op elk moment je toestemming weigeren of terug intrekken. De behandelaars moeten je dan wel inlichten over de gevolgen van je beslissing. 

Wanneer je denkt op een bepaald moment niet meer te kunnen beslissen (bijvoorbeeld wanneer je dement wordt), mag je vooraf schriftelijk een wilsverklaring opstellen waarin je je weigering voor een bepaalde behandeling vastlegt. Als je in een spoedsituatie niet in staat bent je toestemming te geven, moet de behandelaar de behandeling starten die hij nodig acht. 

Rechten in verband met je dossier

Je hebt recht op een zorgvuldig bijgehouden zorgdossier. Wanneer je dit wil inkijken, moet je dit aanvragen. Dit kan bij de verantwoordelijke hoofdverpleegkundige, die je vraag op zijn/haar beurt voorlegt aan de andere teamleden. Binnen de 15 dagen moet je dan toegang krijgen tot je zorgdossier. Je mag ook een afschrift vragen van het geheel of een gedeelte ervan. De kosten hiervoor bedragen 0,10 euro per pagina met een maximum van 25 euro voor het volledige dossier. Je hebt geen toegang tot de persoonlijke notities van de zorgverlener en informatie die betrekking heeft op een derde persoon. Je mag je steeds laten bijstaan door een vertrouwenspersoon bij het lezen van je dossier. 

Indien je huisarts oordeelt dat het beter voor je gezondheid is dat je bepaalde gegevens (nog) niet kent, kan hij dit inzagerecht (tijdelijk) beperken. Hij moet dan een collega raadplegen en jouw vertrouwenspersoon informeren. 

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Tijdens je verblijf heb je voortdurend recht op de bescherming van je privacy. Niemand mag jou of ons onder druk zetten om informatie mee te delen, tenzij in heel uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziektes). 

Klachtenbemiddeling

Indien je vragen of klachten hebt met betrekking tot de toepassing van je rechten of met betrekking tot je verblijf, kan je dit best eerst bespreken met (één van) de hoofdverpleegkundigen. In een onderling gesprek kan er immers vaak al veel verduidelijkt worden. 

Als je vindt dat je vragen of klachten dan toch nog onvoldoende beantwoord worden, kan je contact opnemen met de directie van het woonzorgcentrum. Deze zal samen met jou op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

Indien je vraag of klacht binnen het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, het dagverzorgingscentrum of de groep van assistentiewoningen onvoldoende of niet beantwoord werd, kan je steeds contact opnemen met de Woonzorglijn. Je kan de Woonzorglijn telefonisch bereiken op 02/553 75 00, alle werkdagen tussen 9.00u en 12.00u of je kan terecht via www.woonzorglijn.be .

Vertrouwenspersoon – vertegenwoordiger

Een vertrouwenspersoon is een door jou gekozen persoon die je kan bijstaan bij het uitoefenen van je rechten als patiënt:

 • je kan vragen om samen met je vertrouwenspersoon informatie te ontvangen of om de informatie aan hem/haar mee te delen
 • de huisarts moet je vertrouwenspersoon informeren wanneer jij weigert geïnformeerd te worden en hem/haar raadplegen wanneer hij beslist jou tegen je wil in toch te informeren
 • het zorgteam moet hem/haar de informatie meedelen die ze niet aan jou geven omdat ze denken dat dit je gezondheid kan schaden
 • je vertrouwenspersoon mag samen met jou of met jouw toestemming je zorgdossier inkijken; en als hij/zij een beroepsbeoefenaar is mag hij ook de persoonlijke notities van de zorgverstrekkers inkijken

Je blijft echter wel altijd zelfstandig beslissen met betrekking tot je zorg. 

Een vertegenwoordiger oefent je rechten uit in jouw plaats wanneer je zelf niet meer bekwaam bent om dit te doen; namelijk als je onbekwaam wordt (bijvoorbeeld dement) of minderjarig bent (en het team vindt dat je niet in staat bent je behandeling voldoende redelijk te beoordelen). Je kan bewust zelf iemand hiervoor aanduiden. Doe je dit niet, dan wordt automatisch je partner, kind, ouder, … je vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger kan nooit ingaan tegen jouw wil.

Verdere informatie

Verdere informatie kan je vinden bij:

het Vlaams Patiëntenplatform: Groenveldstraat 15 – 3001 Heverlee – 016/230526 – www. vlaamspatientenplatform.be
de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: Victor Hortaplein 40 bus 10 – 1060 Brussel – www.health.fgov.be/patient

PRIVACYVERKLARING – VZW WZC Den Akker

Wij hechten groot belang aan uw privacy en aan het veilig verwerken van uw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Verantwoordelijke

De vzw WZC Den Akker is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens. 
In het woonzorgcentrum is er een DPO (= ’data protection officer’ of functionaris voor gegevensbescherming) aangeduid, die gemakkelijk te contacteren is via dpo@wzcdenakker.be.

Verwerkingen

Verwerkingsdoeleinden

De VZW WZC Den Akker verwerkt persoonsgegevens omwille van de volgende doelen:

 • bewonerszorg (behandeling, medicatie, doorverwijzing, …)
 • Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname
 • Bewonersveiligheid
 • Administratie en –facturatie
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling
 • Logistiek beheer

Verwerkte gegevens

Om deze doelen te bereiken verwerken wij de volgende niet-exhaustieve gegevens:

 • Identificatiegegevens (zoals voornaam en naam, een pasfoto, het rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats);
 • Persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit);
 • Contactgegevens (zoals telefoonnummer(s), adresgegevens, emailadres);
 • Contactgegevens van doorverwijzers;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Gegevens over de behandeling en de zorg (zoals medicatie, therapieên);
 • Sociale gegevens (bijvoorbeeld contactgegevens van de partner, gezinssamenstelling);
 • Financiële en administratieve gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);
 • Levensbeschouwing of religie, als u dat aan ons meedeelt;
 • Voedingsgewoonten, als u die aan ons meedeelt;
 • In specifieke gevallen van zorg kan de verwerking van andere gegevens noodzakelijk zijn of door de wet opgelegd zijn (vb. in kader van verplichte kwaliteitsmetingen).
 • Interne personen

  Onderstaande interne personen hebben toegang tot uw gegevens:

  • Hulpverlenende medewerkers (verpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijke werkers,…);
  • Ons administratief personeel;
  • Ons logistiek en keukenpersoneel (en desnoods ook een externe cateraar) om u de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) te kunnen bezorgen.

  Externe personen of organisaties

  Onderstaande externe personen of organisaties hebben toegang tot uw gegevens:

  • Artsen (o.a. huisarts) die hebben doorverwezen of naar wie u wordt doorverwezen;
  • Apotheek;
  • Uw zorgkas;
  • Uw verzekeringsmaatschappij, als u daarvoor toestemming geeft;
  • Eventueel een externe cateraar die de juiste maaltijden (bijvoorbeeld dieetmaaltijden) klaar maakt;
  • De wasserij als u uw was aan ons toevertrouwt;
  • In sommige gevallen moeten we ook aan een overheidsinstantie die daar een mandaat voor heeft, bepaalde gegevens doorgeven. Zo bestaat er bijvoorbeeld een meldplicht voor sommige infectieziekten (tuberculose, mazelen, malaria,…). Soms moeten we ook bepaalde gegevens doorgeven aan gerechtelijke instanties.

  Bewaartermijnen

  Medische gegevens van bewoners worden 30 jaar bewaard, dat is de wettelijke verplichte termijn. 
  Ook voor andere gegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijnen. 
  Als de bewaartermijn verstreken is, kunnen we de gegevens verwijderen. Als je zelf vraagt om bepaalde gegevens te verwijderen, dan zullen we dat doen, tenzij de wet dat niet toelaat.

Uw rechten inzake privacy uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • Recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft, waarom het woonzorgcentrum die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;
 • Recht op inzage: u mag steeds de gegevens die het woonzorgcentrum van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;
 • Recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor het woonzorgcentrum, permanent en volledig verwijderd worden; in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij medische gegevens) verbiedt de wet een wissing;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar bijvoorbeeld een ander woonzorgcentrum, dan faciliteert ons woonzorgcentrum dit;
 • Recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer het woonzorgcentrum algoritmes zou gebruiken om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens, dan kan u zich hiertegen verzetten; momenteel gebruikt het woonzorgcentrum geen dergelijke geautomatiseerde besluitvorming;
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om die toestemming in te trekken;

Voor meer uitleg over hoe u een van deze rechten kan inroepen, gelieve u te richten tot de directie, of tot uw huisarts voor wat betreft medische gegevens. Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Haar website is momenteel :  www.privacycommission.be

Indien je vragen, klachten of suggesties hebt met betrekking tot de toepassing van je rechten of met betrekking tot je verblijf, kan je dit best eerst bespreken met (één van) de hoofdverpleegkundigen of de kwaliteitscoördinator. In een onderling gesprek kan er immers vaak al veel verduidelijkt worden. 

Contacteer: 

Erika Joachims via 011/69.39.39 Erika.joachims@wzcdenakker.be
Ine Toelen via 011/69.39.39 Ine.toelen@wzcdenakker.be

Als je vindt dat je vragen of klachten dan toch nog onvoldoende beantwoord worden, kan je contact opnemen met de zorgmanager van het woonzorgcentrum of de directeur. Deze zal samen met jou op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

Contacteer: 

Yolande Schats via 011/69.39.39 yolande.schats@wzcdenakker.be
Bart Michotte via 011/69.39.39 bart.michotte@wzcdenakker.be 

Indien je vraag of klacht binnen het woonzorgcentrum, het centrum voor kortverblijf, het dagverzorgingscentrum of de groep van assistentiewoningen onvoldoende of niet beantwoord werd, kan je steeds contact opnemen met de Woonzorglijn.
Je kan de Woonzorglijn telefonisch bereiken op 02/553 75 00, alle werkdagen tussen 9.00u en 12.00u of je kan terecht via www.woonzorglijn.be .

Meer info gewenst? 

011/69 39 39

Scroll naar boven